Elevhälsa

I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.

  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.

  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.

  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.

  • Bidra till åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att gå igenom elever, hälso- och skolmiljöfrågor.

Vid behov kontaktas skolläkaren.

Varje vecka hålls specialpedagogiskt möte där skolledning, specialpedagog och speciallärare deltar.

Här diskuteras elevers måluppfyllelse, åtgärdsprogram och hur vi kan stödja eleverna i sitt lärande.

Fria Marias elevhälsoteam består utav:

Rektor, biträdande rektorer, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och speciallärare.

Barnpunkten

Varje vecka har arbetslaget en gemensam planering.

Under den tiden besöker en del av elevhälsoteamet tillsammans med skolledare arbetslaget för att lyfta ärenden som diskuterats i elevhälsoteamet.

Under denna tid lyfter även arbetslaget eventuella frågor kring någon elev som därefter tas upp i elevhälsoteamet.

Elevhälsokonferens

Ibland kallas vårdnadshavare till EHK – elevhälsokonferens.

På EHK träffas vårdnadshavare, mentor och representant från skolledningen.

Ibland deltar även skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, speciallärare eller specialpedagog.

Under EHK skrivs protokoll som skickas till vårdnadshavarna efter mötet.

Läs mer om Elevhälsoplanen

Sjukanmälan

Görs till telefonsvarare eller per sms på respektive spår, (tel. nummerföre kl. 08.00.

All sjukanmälan för Smedjan elever rings till Silversmedjan.

Läs mer om riktlinjer vid sjukdom

0729-977 100

© 2018 by Fria Maria Barnskola