top of page
Billy Skolsyster.jpg
Elevhälsa
termo-SMALL.jpg

I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.

  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.

  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.

  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.

  • Bidra till åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att gå igenom elever, hälso- och skolmiljöfrågor.

Vid behov kontaktas skolläkaren.

Varje vecka hålls specialpedagogiskt möte där skolledning, specialpedagog och speciallärare deltar.

Här diskuteras elevers måluppfyllelse, åtgärdsprogram och hur vi kan stödja eleverna i sitt lärande.

Fria Marias elevhälsoteam består utav:

Rektor, biträdande rektorer, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och speciallärare.

Barnpunkten

Varje vecka har arbetslaget en gemensam planering.

Under den tiden besöker en del av elevhälsoteamet tillsammans med skolledare arbetslaget för att lyfta ärenden som diskuterats i elevhälsoteamet.

Under denna tid lyfter även arbetslaget eventuella frågor kring någon elev som därefter tas upp i elevhälsoteamet.

Elevhälsokonferens

Ibland kallas vårdnadshavare till EHK – elevhälsokonferens.

På EHK träffas vårdnadshavare, mentor och representant från skolledningen.

Ibland deltar även skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, speciallärare eller specialpedagog.

Under EHK skrivs protokoll som skickas till vårdnadshavarna efter mötet.

Läs mer om Elevhälsoplanen

Sjukanmälan

Görs till telefonsvarare eller per sms på respektive spår, (tel. nummerföre kl. 08.00.

All sjukanmälan för Smedjan elever rings till Silversmedjan.

Riktlinjer vid sjukdom

Skolan måste ibland, vid en del vanliga sjukdomstillstånd, ta ställning till hur vi bäst skall hantera det. Vi är, precis som ni, är måna om våra barn och vill att skolan ska vara en bra, utvecklande och rolig plats att vara på. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att minska problemen kring spridning av infektioner. Det är därför viktigt att informera personalen om vad ditt barn har för sjukdom. Är det något väldigt smittsamt, t ex streptokocker, kan andra föräldrar informeras för att kunna observera sitt/sina barn.

 

Vi på Fria Maria har enats om följande riktlinjer:

 

Feber

Om barnet har feber ska det stanna hemma. Barnet kan återgå till skolan efter en feberfri dag (utan febernedsättande medicin i kroppen). Det är dock lika viktigt att bedöma allmäntillstånd som febern. Med gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara opåverkat, piggt, feberfritt och orka delta i skolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar. Barnet kan verka helt återställt hemma men ändå inte orka med en hel dag bland kamrater.

Personalen har i första hand tolkningsföreträde, d v s får avgöra om barnet orkar med de vanliga aktiviteterna på skolan med den övriga barngruppen. 

Magsjuka

Vid akut diarré eller magsjuka med kräkningar ska barnet stanna hemma tills avföringen blivit normal och barnet kan äta vanlig mat. Barnet kan återgå när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré på minst 48 timmar.

Huvudlöss

Barnet kan gå till skolan efter att behandling påbörjats. Som förälder måste du meddela skolan om ert barn har fått löss, så att skolan kan informera övriga föräldrar. Det är viktigt att alla undersöks och luskammas ungefär samtidigt. Andra barn och personal bör liksom familjemedlemmar luskammas dagligen i två veckor. Man kan ej behandla i förebyggande syfte.

Ögoninflammation

Om barnets öga klibbar ihop och du måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en kraftig ögoninflammation. Även om barnet mår bra i övrigt bör hen då vara hemma från skolan. Det behövs dels för att det smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Ovanstående riktlinjer är hämtade från Socialstyrelsens råd och riktlinjer.

bottom of page