Delaktighet

På Fria Maria arbetar vi med delaktighet på flera sätt bl.a. genom spårråd, elevråd och skolråd.

Elevrådet är en kanal för information och diskussioner mellan spårråden och våra personalmöten.

Spårråd och elevråd är viktiga inslag i skolans demokratiska arbete och medför att barnen känner delaktighet och att de kan påverka! Elevråds representanterna deltar också i skolas informationsmöte för köföräldrar.

Elevinflytande

Alla klasser byter varannan vecka ut en samling mot spårråd.

Spårråd är ett möte där eleverna kan ta upp frågor de vill diskutera samt komma med förslag på hur vi kan utveckla och förbättra skolan där eleverna själva är ordförande och sekreterare.

Mötet protokollförs och frågor som är relevanta för hela skolan förs vidare till elevrådet.

Syftet med klassråden är att eleverna ska känna att de kan vara med och påverka och ta ansvar för sin skolsituation.

Obs!

Skolrådet behandlar inte felanmälningar, klagomål och frågor på individ- eller arbetslagsnivå.

Skolrådet är ej heller ett beslutande organ."

Spårrådet

Barnen är ordförande och sekreterare med hjälp av pedagogerna.

Två representanter från varje spår träffas tillsammans med en pedagog.

Barnen turas om att vara ordförande och pedagogen är sekreterare. Barnen rapporterar från sina spårråd.

Elevrådet

Varannan fredag har vi elevråd på Fria Maria.

Två representanter från varje spår träffas tillsammans med ansvarig pedagog.

Eleverna rapporterar från sina Spårråd. Elevrådet blir en kanal för information och diskussioner mellan spårråden och våra personalmöten. Spårråden och elevråden är viktiga inslag i skolans demokratiska arbete.

Skolrådet

Det består utav skolans ledning och en föräldrarepresentant från varje spår.

På föräldramötet på höstterminen väljs föräldrarepresentanter.

Skolrådet träffas fyra gånger per läsår och diskuterar aktuella frågor som

rör skolan och elever.

Syftet är:

  1. att vara en länk mellan skolan och vårdnadshavare.

  2. att öka möjligheten för vårdnadshavare att få insikt och förståelse för skolans arbete.

  3. att fungera som ett forum där skolan kan få råd från er föräldrar i särskilda frågor.

  4. att fungera som stöd och hjälp för skolans personal när det gäller våra barn och på ett positivt sätt få möjlighet att påverka skolans arbetsmiljö och trivsel.
    Valda representanter företräder klassen i samtliga frågor.

Dagordning skickas ut senast dagen innan mötet.

Anmälda frågor ska ha inkommit av representanterna till skolledningen senast fem arbetsdagar innan skolrådet. På mötet skrivs protokoll, protokollet laddas upp på Unikum och diskuteras även i styrelsen och på personalmötet".

0729-977 100

© 2020 by Fria Maria Barnskola