top of page
hector.jpg
Delaktighet

Elevinflytande

På Fria Maria arbetar vi med delaktighet på flera sätt bl.a. genom spårråd, elevråd och skolråd.

Elevrådet är en kanal för information och diskussioner mellan spårråden och våra personalmöten.

Spårråd och elevråd är viktiga inslag i skolans demokratiska arbete och medför att barnen känner delaktighet och att de kan påverka. Elevrådsrepresentanterna deltar också i skolas informationsmöte för köföräldrar.

Spårrådet

Regelbundet har alla klasser ett spårråd.

Spårråd är ett möte där eleverna både kan ta upp frågor de vill diskutera och komma med förslag på hur de vill utveckla och förbättra skolan. Eleverna själva är ordförande och sekreterare med hjälp av pedagogerna. Mötet protokollförs och frågor som är relevanta för hela skolan förs vidare till elevrådet.

Syftet med spårrådet är att eleverna ska vara delaktiga, påverka och ta ansvar för sin skolsituation.

Xpost-it-1.png

Obs!

Skolrådet behandlar inte felanmälningar, klagomål och frågor på individ- eller arbetslagsnivå.

Skolrådet är ej heller ett beslutande organ."

Elevrådet

Varannan vecka har vi elevråd i åk F-3 och en gång i månaden i åk 4-6.

Elever från varje spår träffas tillsammans med en representant från skolledningen och rapporterar från sina respektive spårråd.

Elevrådet är en kanal för information och diskussioner mellan spårråden och våra personalmöten. Spårråden och elevråden är viktiga inslag i skolans demokratiska arbete.

Skolrådet

Det består utav skolans ledning och föräldrarepresentanter från varje spår.

På föräldramötet på höstterminen väljs föräldrarepresentanter.

Skolrådet träffas fyra gånger per läsår och diskuterar aktuella frågor som

rör skolan och elever.

Syftet är:

  1. att vara en länk mellan skolan och vårdnadshavare.

  2. att öka möjligheten för vårdnadshavare att få insikt och förståelse för skolans arbete.

  3. att fungera som ett forum där skolan kan få råd från er föräldrar i särskilda frågor.

  4. att fungera som stöd och hjälp för skolans personal när det gäller våra barn och på ett positivt sätt få möjlighet att påverka skolans arbetsmiljö och trivsel.
    Valda representanter företräder klassen i samtliga frågor.

Dagordning skickas ut senast dagen innan mötet.

Anmälda frågor ska ha inkommit av representanterna till skolledningen senast fem arbetsdagar innan skolrådet. På mötet skrivs protokoll, protokollet laddas upp på Unikum och diskuteras även i styrelsen och på personalmötet".

bottom of page